Objectius

Com a associació de docents els nostres objectius són:

  • Exercir totes les accions socials i jurídiques necessàries per defensar l’educació i l’ensenyament.
  • Promoure que els associats assumeixin les responsabilitats i les oportunitats de desenvolupament personal i professional que suposa exercir la docència.
  • Vetllar perquè els plans d’estudis de formació inicial del docent de tots els nivells educatius treballin les competències necessàries per a exercir la docència
  • Participar en els processos d’accés a la docència, garantint els principis d’igualtat, mèrit, capacitat, idoneïtat i publicitat
  • Dissenyar i implementar, amb el finançament de l’administració educativa, una oferta de formació contínua lligada a les necessitats dels centres i als projectes educatius que s’hi desenvolupin.
  • Intervenir en un disseny del sistema educatiu de les illes que perduri en el temps.