Codi ètic

El nostre codi ètic estarà regit pels següents punts:

  • Que reculli els principis i valors que sustenten les pràctiques i conductes que considerem valuoses, alhora que ens ajudi en la funció autoreguladora pròpia de la nostra professió.
  • Que serveixi com un instrument que generi confiança en el nostre entorn.
  • Que sigui un document viu i públic que parli d’allò que volem fer i de com ho volem fer.
  • Que reguli tots els àmbits en els quals es desenvolupa la nostra professió, des dels aspectes normatius i organitzatius fins la pràctica quotidiana.
  • Que sigui una eina que faciliti: la transparència, la rendició de comptes i la responsabilitat social en l’exercici de la nostra professió.
Aquesta proposta de codi ètic s'ha de redactar i passar per assemblea en un procés obert i participatiu.