Comunicat respecte dels pressuposts de les Illes Balears per a l’any 2020

Davant la presentació dels pressuposts de les Illes Balears per l’any 2020, des de l’Associació Professional de Docents d’Eivissa (APDE) rebutjam totalment la quantitat destinada a educació i reclamam un augment seriós i suficient per revertir la difícil situació educativa quant a pressuposts que vivim des de ja fa massa anys a les nostres illes, i més concretament a l’illa d’Eivissa. Aquests pressuposts suposa mantenir i no revertir una situació que condicionarà l’educació, la capacitació i per tant, el futur de la nostra terra. Per què?

 

 • El pressupost d’educació només augmenta un 0’5%, insuficient de per si, i més si tenim en compte que ja partim d’una situació deficitària, i que a més aquest augment no és tal, si consideram que la Conselleria d’Educació ha assumit les àrees d’investigació i política lingüística, que no tenia a l’anterior legislatura.

 • A més, el pressupost per l’Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC) que no s’inclou al d’Educació, també s’ha vist minvat dins l’apartat d’inversions, dels 35 milions de l’anterior pressupost als 22 prevists pel 2020. Aquest fet es contradiu amb el que s’afirma en la pàgina 179 dels pressupostos de la CAIB, on diu textualment:

 • “Des del 2015  la tendència de la despesa de l’IBISEC ha estat a l’alça. Aquest fet, que té l’origen en l’actual Pla d’Infraestructures de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca, fa augmentar notablement les actuacions als centres educatius de les Illes Balears i, “conseqüentment, requerirà que es mantingui  el nivell inversor d’exercicis anteriors”.

 • Això és dramàtic per Eivissa, que ja pateix un dèficit històric, amb una mancança de centres educatius, amb problemes en la renovació d’infraestructures, amb centres que es planifiquen gràcies a la col·laboració dels ajuntaments i amb un continuat augment de l’alumnat que arriben a les nostres aules (aquest curs, només fora de termini de matrícula ordinària han arribat 233 alumnes). Això implica ràtios elevades, nova creació de grups, habilitació d’aules en espais no adequats o que lleven els espais als centres del tot necessaris (aules de música, de psicomotricitat, per realitzar espais d’aprenentatge…). I per altra banda, tal com han posat de manifest docents i equips directius de diferents centres, fa molt difícil treballar amb metodologies actives centrades en l’aprenent que necessiten d’espais adients per a un bon desenvolupament.

 • Mentre l’augment dels pressupost global per l’any 2020 és del 8%, en educació només augmenta un 0,5%, fet que demostra que les paraules tant de la presidenta del Govern com del Conseller Martí March on afirmen reiteredament la importància de l’educació, són totalment buides i mancades d’argumentació. Tots sabem que la llei de pressupostos és on queden reflectides les prioritats d’un govern, i aquesta prioritat per l’educació no es veu reflectida en els pressupostos com aquesta dada demostra.

 • Aquesta dada és més sagnant quan hem vist que aquesta pèrdua de pes del pressupost d’educació sobre el global ha estat un continu en tota la legislatura. L’augment des del 2015 del pressupost general ha estat d’un 31,5%, mentre a educació només ha estat del 29,6%, (dada que s’agreuja quan ja partiem, a l’inici de l’anterior legislatura d’una situació molt compromesa en l’àmbit educatiu).

 • I encara més arguments, ja que podem afegir que el pes d’educació sobre el percentatge total del pressupost se situa en el 17,52%, quan per exemple, l’anterior pacte de progrés (any 2007) va acabar invertint un 22,4% del total del pressupost. Per tant, ens trobem amb una disminució de 5 punts respecte al 2007.

 • Hem de tenir en compte que el pressupost es fa amb el major nombre d’alumnat que ha hagut en la història de les IB (2228 més que el curs passat), una altra dada que no deixa en bon lloc aquests pressuposts.

 • A més, hi ha 4 centres que veuran executats projectes gràcies a l’anomenat impost turístic o ECOTAXA, que en un principi havia d’estar destinat a invertir-se en aspectes relacionats amb el medi ambient, però que ara sembla que servirà per tot. Aquí a Eivissa serà l’ampliació de l’IES Isidor Macabich per a la Formació Professional. I això també confirma més la disminució del pressupost, ja que s’executen projectes educatius gràcies a altres partides econòmiques.

 • Com ja hem dit en reiterades ocasions, seguim estancats en un miserable i insuficient 3,1% del PIB, quant al conjunt de l’estat espanyol se situa en un 4,5% (que ja de per si es pobre), la mitjana a Europa se situa en 5,1% i la UNESCO reclama un 7%. Així mateix, el Consell Escolar de l’Estat al seu darrer informe sobre l’estat de l’educació, demana també dedicar el 7 % del PIB a Educació.

 • I per últim, el continuat incompliment del programa electoral dels diferents partits que formen o recolzen al Govern, que en tots els casos diuen que faran una inversió determinada en educació, però que en la realitat mai acaben complint-ho.

 

Per tot això, demanam:

 

 • La rectificació i el posterior augment del pressupost en educació per obtenir una aportació econòmica que es correspongui amb les necessitats que hi ha a les IB, i unes mitjanes més properes a les dades del nostre entorn a les que hem fet referència anteriorment.

 • Si no és així, que el Conseller March i la presidenta del Govern expliquin el perquè d’aquest menyspreu per l’educació en forma d’unes inversions insuficients, i que deixin de dir una cosa i fer la contrària.

 • Un acord majoritari entre els diferents partits del parlament per un augment adequat, seriós i progressiu, que ens posi en unes mitjanes corresponents a la dels països d’Europa, independentment del Govern i de les situacions del context.

 

No podem deixar per més temps que l’educació balear estigui en precari, que la major part dels aspectes de millora depenguin del sobreesforç de les famílies, dels docents i dels centres, i que s’aprofiti l’actual conjuntura d’innovació i millora que estem vivint a les illes per recolzar el gran treball que s’està fent en els nostres centres educatius, per tal de poder oferir una millor preparació als nostres infants i joves.

APDE