Resum reunió APDE amb Conselleria

Estimades associades i associats,

El passat 27 de febrer, a sol·licitud nostra, ens vàrem reunir a la Conselleria d’Educació amb el Conseller Martí March, el Director General (DG) de Planificació i Centres, Antoni Morante, amb la DG de Personal Docent, Rafaela Sanchez i el DG d’Innovació i Comunitat Educativa, Jaume Ribas. En representació de la nostra associació assistiren en Joan Amorós i n’Iñaki Monge. També estaven presents membres de la que serà l’Associació Professional de Docents de Mallorca, Antoni Salva, Sara Borrás i Jaume Sastre, i na Mar Lluch, membre de Menorca Edu 21.

Vàrem plantejar al conseller i als DG la necessitat que es tingui en compte la nostra associació en la pressa de les diferents decisions que vagin vinculades a pedagogia, metodologia, currículum, organització i formació, o totes aquelles altres en les que la nostra opinió, com a professionals de l’educació, hagi de ser tinguda en compte.

Per aconseguir aquest objectiu, vàrem proposar la creació d’un Consell Sectorial d’Educació, ja que seria l’òrgan normatiu corresponent, tal com marca l’article 42 de la Llei Orgànica 1/2002 de 22 de març, reguladora del Dret d’Associació, que diu que “Amb la finalitat d’assegurar la col·laboració entre les administracions públiques i les associacions, com el lloc de participació ciutadana en assumptes públics, es podran constituir Consells Sectorials d’Associacions, com òrgans de consulta, informació i assessorament en àmbits concrets d’actuació

També vàrem insistir en la necessitat que aquesta comunicació fos constant i amb una freqüència elevada, i que també s’implementassin els sistemes necessaris per assegurar que l’esmentat Consell Sectorial es pogués realitzar de forma no presencial (mitjançant videoconferència o similar), donades les característiques de la nostra associació i l’estructura territorial de les illes Balears, i presencialment de manera puntual quan la temàtica així ho requerís.

Per últim, remarcàrem la necessitat que la convocatòria de el dit Consell es fes amb suficient temps d’antelació i amb un ordre del dia amb temes encara oberts, i que així no passés com les dues convocatòries de mesa de directors que es duien temes tancats i per tant, varen ser merament informatives.

Després d’escoltar-nos, el Conseller es va comprometre al següent:

  • Momentàniament i mentre es van configurant les associacions, es faran reunions bilaterals amb les associacions que ho sol·licitin o a petició de la mateixa Conselleria.
  • Enviament a la nostra associació de tots aquells documents, propostes o esborranys que hagin de ser discutits o que estiguin en vies de ser aprovats, relacionats amb els continguts esmentats en el segon paràgraf.
  • Adherir-nos al llistat d’organitzacions i entitats de consulta de la Conselleria.
  • Possibilitat que li plantegem a la Conselleria temes d’interès o que ens preocupin, a manera informativa.
  • Estudiaran de quina manera poden organitzar el Consell Sectorial, quins requisits posaran, així com la composició, funcionament, etc. Els preocupa com encabir a diferents associacions que existeixen a Mallorca (associació de docents de llengües estrangeres, d’informàtica…).

Per acabar la reunió, vàrem insistir en la necessitat de seguir amb la tramitació parlamentària de la legalització del Col·legi Oficial de Docents, ja que és l’únic organisme que legalment ens assegura una interlocució obligatòria amb (i per part) del Govern de torn.

Una vegada sortírem, també parlàrem de la possibilitat que, una vegada estiguin constituïdes les diferents associacions a les altres illes, unir-nos en una Federació d’Associacions per tenir més força.

I això va ser tot,

Atentament,

APDE