Respecte de la caracterització de perfils docents

NOTA DE PREMSA

L’Associació Professional de Docents d’Eivissa (APDE) ha demanat avui a la Conselleria d’Educació la inclusió de la nostra associació en les negociacions de l’esborrany de Resolució per a la caracterització amb perfils docents de les places a l’ensenyament obligatori.

De la mateixa manera, hem demanat la creació del Consell Sectorial per garantir la relació contínua entre l’administració educativa i aquelles associacions professionals, que com la nostra, estan relacionades amb la docència, tal i com marca la normativa en la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d’Associació, que al seu article 42, indica que:                     

1. A fin de asegurar la colaboración entre las Administraciones públicas y las asociaciones, como cauce de participación ciudadana en asuntos públicos se podrán constituir Consejos Sectoriales de Asociaciones, como órganos de consulta, información y asesoramiento en ámbitos concretos de actuación.

2. Los Consejos Sectoriales de Asociaciones estarán integrados por representantes de las Administraciones públicas, de las asociaciones, y por otros miembros que se designen por sus especiales condiciones de experiencia o conocimiento, atendiendo a la distribución com- petencial concreta que en cada materia exista.     

L’APDE té entre els seus objectius, reflectits als seus estatuts, vetllar pel bon funcionament del sistema educatiu, contribuir a l’elaboració del disseny del sistema educatiu de les Illes Balears, vetllar pel correcte exercici professional i aconseguir la participació efectiva en els òrgans de debat i decisió de l’educació en el nostre entorn. I tot això amb l’únic objectiu de contribuir a la millora efectiva de l’educació i els seus processos en les nostres illes.

Sabem que, en aquests moments, s’està produint un intens debat en torn al procediment per a la caracterització, amb perfil educatiu, de places docents en els diferents nivells vinculades al projecte educatiu dels centres docents, als projectes de direcció i als plans d’innovació o activitats de formació permanent. Sabem també que s’han dut a terme reunions de treball i negociacions, en relació a aquest tema, amb les associacions de directors, FAPA i a la mesa sectorial amb els sindicats.

Dins aquest context sol·licitam, com Associació Professional de Docents d’Eivissa, legalment registrada, participar en les negociacions d’aquesta resolució ja que, a banda de les implicacions de caire laboral que pugui tenir aquesta iniciativa, no es pot obviar -i així ho demostra la convocatòria de d’Associacions de directors i la FAPA-, que afecta a altres aspectes de caire educatiu i pedagògic. Com a professionals directament implicats en el dia a dia de l’aula i protagonistes directes dels canvis que aquesta resolució vol recolzar pensem que les nostres aportacions poden ser rellevants i han de ser escoltades.

Eivissa, 18 de desembre de 2017

APDE